Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 446

      1 2 3 4 5 ... Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Uddrag: "... Af vore sammenavlede Børn ere 3 allerede forlængst bortfaldede; med 4 uforsørgede og tildeels spæde staaer jeg her tilbage og føler Byrdens Vægt i sin hele Sværhed. ..." 
Stilling, Bennedicte Eleonora (I35)
 
2
Uddrag: "... Dog ! hvortil disse Klager? du er jo lykkelig, langt lykkeligere end du nogensinde kunde vorde det her og, tidlig eller sildig samles vi alle ..." 
Stilling, Bennedicte Eleonora (I35)
 
3
Uddrag: "Dersom streng Moralitet, Følelse for Pligt og Kald, forenet med Troskab, Fasthed, Sandhedskjerlighed, Frimodighed og Upartiskhed udgjør de karakteristiske Træk hos den fuldkomne Qvinde, da nægte vel ingen, som kjendte den Afdøde, at hun fortjente dette Hædersnavn." 
Stilling, Bennedicte Eleonora (I35)
 
4
Uddrag: "Veemodsfuld man jorder Moders Liig
Mand og Venner fælde bitre Taare:
Hörer moderlöses Klageskrig
Naar hun lagdes kold paa Dödebaare." 
Stilling, Bennedicte Eleonora (I35)
 
5 "Passenger list of the United States, out of Copenhagen to NYC 25 Aug 1919: Steen Theilgaard Høyer; age 16; clerk; last permanent residence Copenhagen, Denmark; nearest relative in Denmark father Jørgen Høyer of Copenhagen; final destination NYC; joining Baillie Hornemann of 28 East 52 St., NYC".
Fra Roots Web, ancestry.com. 
Høyer, Steen Jacob Theilgaard (I26)
 
6 Bertel Ludewich Gerdes, der ..gl Ludewich Nicolai Gertes aus Øsby und ..gl. Inger geboren Peters tr. aus Raad in salbigen Kind... Eheleib.. Sohn, mit Helena Schütz der ..gl bürger Jacob Schutz hirselbst; und Helena geboren andreas Jessen Rabss Wilstrup, eheleibl. Tochter, pro Coniissione d.d. Copenhagen den 24 te October, von dhl: Past: Holm im Hause Familie: Bertel Ludvigsen Gerdes / Helena Schütz (F233)
 
7 Blef døbt Bertel Hansens liden Søn her i Øsby nafnlig Hans. Giertrud Jensis førde hammen fergemanden(?) holdt hamen. Knud Gregersen Vestergard og Inger Hansis var Fadre Gerdes, Hans Bertelsen (I1517)
 
8 D: 26d martÿ blev fød og D: 26d. Døbt Ludvig Nicolai Gerdes Søn i Øsby nom. Bertel, Mad Engel ford ham, mons. Boldich holt ham, Nis Bertelsen og Ingeborrig Ludvigs var fadder. Gerdes, Bertel Ludvigsen (I1482)
 
9 Monsr. Jacob Schötz sein Kind Helena getaüfft fr. Probsten Tÿchsen Jfr. Dorothea Catharina Egidü Hr. Controlend Andreas Scherrebeck Schütz, Helena (I1481)
 
10 Paa Nytaarsdag. Blef døbt Bertel Hanne degns Datter nafne Maren. Giertrud Sr. Jensis forte hende Mette Daniels holt hende. Sr. Frederich og Inger Hansdatter var Fader Gerdes, Maren Bertelsdatter (I1513)
 
11 Sammen med sin kone bor han i datters lejlighed. Høyer, Bager Hans Peter (I32)
 
12 !8 år, bor hjemme Høyer, Carl Viberg (I168)
 
13 ... Om det var for denne Sags Skyld, at Hr. Christen Achthonius 1727 blev afsat som Sognepræst i Rønnebæk og Olstrup, veed jeg ikke, maaskee har dette kun været et Led i en lang Kjæde af Forsømmelser og Udskeielser, som tilsidst har trukket ham saa dybt ned, at han ikke mere er bleven
taalt som Sognepræst. At han har været ryggesløs, sees deraf, at 1728 blev døbt et uægte Barn i Rønnebæk, og til Barnefader blev udlagt Christen Achthonius, afsat fra Rønnebæk Præstekald. Forresten synes det, som om Achthonius har haft Medlidenhed med de Fattige og Sørgende , hvilket jeg har faaet Indtrykket af ved at gjennemgaae en Deel Skifter i Rønnebæk Sogn, fra hans Tid, fordi jeg deraf har seet, at han ofte eftergav de Penge, som tilkom ham, og ligeledes nogle Gange' havde laant Fattige og Nødlidende Penge, som han ikke fik tilbage. Forunderligt er det, at, medens dog enkelte Gamle i Sognet kan erindre, fra deres Bedsteforældre, at have hørt om „den gamle Provst Guldsmed", er det som om Christen Achthonius's Minde aldeles var udslettet; ingen har hørt hans Navn, og ingen veed noget om en Præst, som har ført et forargeligt Levnet eller er bleven afsat.

Fra "Noget om og fra Rønnebæk Sogn..." 
Achton, Christen Hansen (I749)
 
14 "Anderledes gik det den unge Degn Bertel Hansen i Øsby. Mette Harboe, den yngste Datter af afdøde Pastor Ludwig Harboe i Halk, forhindrede ham i - saaledes meddelte han Konsistoriet - at forlove sig med en anden pige. Det blev saa oplyst, at Mødrerne for seks Aar siden havde afgivet et Ægteskabsløfte, og Degnen blev dømt til inden en dobbelt saksisk Frist at lade sig vie til Jomfru Mette." Familie: Bertel Hansen Gerdes / Mette Ludwigsdatter Harboe (F240)
 
15 "Har opholdt sig i England de sidste 6 Aar". Høyer, Henrik Theilgaard (I165)
 
16 "Hos Andersen". Fraflyttede Købmagergade 39 d. 21-2, blev frameldt igen 3-5-1897. Høyer, Henrik Theilgaard (I165)
 
17 "Hos Fleischer" - en snedker, der lejede et værelse ud. Søby, Frithiof Vilhelm (I555)
 
18 "I det nordøstlige hjørne af Fredericias volde, ret ud for Kongens port, lå
der i fordums dage en tegllade, som blev påbudt opført af Fredericia bys
og fæstnings grundlægger, Frederik III.
Det var en nødvendighed med opførelsen af et større teglværk, der kunne
producere mursten til den nye bys opførelse.
Denne teglgaard, som den senere kaldtes, opførtes på den nedlagte landsby
Hybys fælleder ud mod Lillebælt af Fredericias øverste myndighed,
præsident Christopher Nielsen, hvis eftermand præsident Winterberg overtog
den i 1684.
I den nævnte landsby Hyby boede der fra 1631 en gårdmand ved navn
Mads Nielsen, men efter matriklen 1664 findes han boende i Fredericia,
hvortil han naturligvis er flyttet, maske endda tvangsflyttet, da hans landsby
i tiden omkring 1850 blev nedlagt. Det kan tænkes, at teglværket eller
teglgården er blevet bygget på en fælled tilhørende Mads Nielsen.
Derimod ved vi ganske sikkert, at både Mads Nielsen og sønnen Niels
Madsen har været beskæftiget på teglgården, thi både i Fredericia bys kirkelige
og verdslige protokoller nævnes sønnen overalt som "Niels Madsen
af Teglgaarden". Efterhånden ændredes hans navn til Niels Madsen Teglgaard
og senere skrevet Theilgaard."

Fra Theilgaardslægten II, side 13. 
Nielsen, Mads (I273)
 
19 "Min Boepæl er hos Uhrmager D. Fog i St. Mathiasgade." Høyer, Laurits Andreas (I45)
 
20 "Udgaar 1/11 93" Høyer, Karen (I31)
 
21 "Udlagt barnefader" Hansen, Jacob (I595)
 
22 "Udtrukket fra Tyskland" Høyer, Ester Friis (I30)
 
23 "Udtrukket", Poliets Registerblade. Høyer, Steen Jacob Theilgaard (I26)
 
24 "Udtrukket". Høyer, Aage Theilgaard (I22)
 
25 (Husvildebarak ved Sundby) Søby, Frithiof Vilhelm (I555)
 
26 (Husvildebarak ved Sundby) Søby, Frithiof Vilhelm (I555)
 
27

https://www.geni.com/people/Mette/6000000015684657454?through=6000000015684712299 
Salling, Mette Lauridsdatter (I777)
 
28 1-11-1908: "Udtrukket". Høyer, Aage Theilgaard (I22)
 
29 1-7-1787 bor hendes 2-årige datter Mette med sin fars anden kone. NN, NN (I426)
 
30 11 år gammel. Stilling, Anne Sophie (I389)
 
31 16 år, bor hjemme Høyer, Julius Henrik (I169)
 
32 1692 afgav han embedet til sin søn, Peder Bering, (Nygaards Sedler). Velling, Jens Pedersen (I361)
 
33 17 år, Ugift, handelslærling Høyer, Henrik Nikolaj Stilling (I39)
 
34 1853 i billedhuggerlære hos H.W. Bissen; Kunstakad. Kbh., fra 2. elementarsk. i marts 1853 til 1. frihåndssk., hvor han fik friplads i et år. Brix, Hans Christian (I86)
 
35 1875-09-28
Aarhus Stiftstidende
Søndagen den 26. ds. hjemkaldte herren til et bedre Liv vor kjære elskede Søn, Carl Christian, 4 Maaneder gl. Aarhus, d. 28. Septbr. 1875 Johanne Marie Dorthea Laursen, f. Jepsen Carl Laursen
http://www.sejrssedler.dk/oas_lookup?id=000055500 
Laursen, Carl Christian (I935)
 
36 1883-05-23
Aarhus Stiftstidende
Det bekjendtg. herved for Slægt og Venner, at den Almægtige den 17. ds. har kaldet til sig vor elskede lille Agnes, 6 1/2 Md. gl. Dorthea Laursen Carl Laursen f. Jepsen Entrepreneur
http://www.sejrssedler.dk/oas_lookup?id=000055503 
Laursen, Agnes (I936)
 
37 1ste Søndag efter Paaske.
"Dom agaaende Kundskab og Opføsel: Meget god". 
Høyer, Laurits Andreas (I45)
 
38 27 år, Gift, kjøbmand Høyer, Henrik Nikolaj Stilling (I39)
 
39 28 år, Ugift, conditorsvend Høyer, Caspar (I36)
 
40 33 årige ugifte Lorenze bor sammen med sin mor enke Ane Marie Ingstrup (tidl. Høyer, f. Stilling) og den 18 årige plejedatter Julie Høyer (hendes mors niece, Casper Høyers sidstfødte). Få hundrede meter fra Lorenzes søster på Nytorv, der er gift med Severin Buchwaldt, som Lorenze senere overtager. Høyer, Lorenze Marie Kirstine (I179)
 
41 4 Børn:
1 Olav Rasmussen
2 Dines Enevoldsen
3 Anne Enevoldsdatter
4 Birgitte Enevoldsdatter, alle i Freerslev på Bregentved gods.
 
Enevoldsen, Rasmus (I707)
 
42 46 år, Gift, Husfader, Kjøbmand Høyer, Henrik Nikolaj Stilling (I39)
 
43 5 børn (spædbarn overlever vist ikke?) Paetz, Harald Johan Caspar (I156)
 
44 68 Peder [Rasmussen] Kjersing i Fallesgårde præstegård, præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup. 5.5.1738, fol.55B, 70, 72, 75B. E: Kirsten Gerdes. LV: Søren [Jensen] Ferslev, præst i Vorde, Fiskbæk og Romlund. B: 1) Mette Marie Kjersing 9 2) Gertrud Kirstine Kjersing 6 3) Rasmus Bartholin Kjersing 3. FM: 1 morbror Ludvig Nikolaj Gerdes, degn i Øsby i Haderslevhus amt 2 farbror Johannes Kjersing, degn i Arrild. Afdøde døde 4.4.1738. Kiersing, Peter Rasmussen (I1518)
 
45 8de Qvarteer, Westergade, 399 Høyer, Bager Hans Peter (I32)
 
46 9 år gammel. Stilling, Hans Christian From (I104)
 
47 Adjungeret sin far. Høyer, Hans Jørgensen (I112)
 
48 Adressen må være lige Nytorv! Buchwaldt, Severin Andreas Morell (I178)
 
49 Adresser fra 1892 (hvor han var 52 år) til hans død i 1920 (80 år gammel):

1892: Borgergade 144, 1.
1895: Store Kongensgade 91, 3.
1901: Holmens Kanal 24, 3.
1902: Tordenskjoldsgade 13, 2.
1904: Heibergsgade 14, 3.
1906: Herluf Trolles Gade 1, 3.
1907: Heibergsgade 14, 3.
1908: Herluf Trolles Gade 1, 3.
1913: Ny Adelgade 3, 2. hos Frk. Carstens
1917: Peder Skrams Gade 7, 3. hos Frøkenerne Hansen & Jensen
1918: Tordenskjoldsgade 13, 1. hos Frk. Jensen
1919: Frijsenborg Allé 6, 2.

Kilde: Politiets Registerblade, ID: 1968635 og ID: 3377218 
Paetz, August Sophus Valdemar (I798)
 
50 Alle oplysninger om hans kone og børn kommer fra http://www.myheritage.dk/person-4005778_40557821_40557821/niels-nielsen-theilgaard#!info - og der er mere endnu! Theilgaard, Niels Nielsen (I221)
 

      1 2 3 4 5 ... Næste»